fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2022 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2022

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2022

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 grudnia 2020 roku, 12:42
 

Program studiów stacjonarnych I stopnia kierunku GEOGRAFIA  – cykl kształcenia 2019-2022

sylabusy - semestr 2 - specjalność nauczycielska
sylabusy - semestr 3 - specjalność nauczycielska
sylabusy - semestr 4 - specjalność nauczycielska
sylabusy - semestr 5 - specjalność nauczycielska
 

I ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Historia myśli geograficznej/ History of geographical ideas 30 20 - 10 2 2 E

Podstawy geografii fizycznej/

Principles of physical geography
30 20 - 10 1 3 E

Astronomiczne podstawy geografii/

Astronomical principles of geography
30 20 10 - 2 2 E
Matematyka/ Mathematics 30 20 - 10 2 2 ZO

Ekonomia i przedsiębiorczość/

Economy and business study
30 20 - 10 2 2 ZO
Socjologia/Sociology 15 15     1   ZO

Kartografia i topografia/

Cartography and topography
50 30 20 - 2 3 E

Technologie informacyjne/

Information technologies
30 - 30 - - 4 ZO

Bezpieczeństwo i higiena pracy/

Security and hygiene rules
4 4 - - - - Z

Zasady ergonomi/

Principles of ergonometrics
6 6 - - - - Z

Szkolenie biblioteczne/

Library training
             
Razem semestr 1 255 155 60 40 30  
SEMESTR LETNI 2

Meteorologia i klimatologia/

Meteorology and climatology
50 30 20 - 3 1 E

Geofizyka i geochemia

Geophysics and geochemistry
30 20 10 - 2 2 ZO
Geologia/Geology 50 30 20   2 2 E
Biogeografia/ Biogeography 30 15 15 - 2 1 E

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej/

Principles of socio-economic geography
30 20 - 10 3 1 E
Teledetekcja/Remote sensing 30 15 15 - 2 1 ZO
Jezyk obcy/ Foreign language 30 - - 30 - 2 ZO
Ćwiczenia terenowe - topografia (4 dni)/ Topography – field training (4 days) 24 - 24 - - 2 ZO

Ćwiczenia terenowe - Geografia ekonomiczna (4 dni) /

Economic geography – field training (4 days)
24 - 24 - - 2 ZO

Ćwiczenia terenowe regionalne - Wybrzeża i pojezierza (5 dni)/

Regional field practice - coasts and lake districts (5 days)
30 - 30 - - 2 ZO
Razem semestr 2 328 130 158 40 30

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3

Geografia ekonomiczna/

Economic geography
50 30 20 - 2 2 E

Geografia społeczna/

Social geography
50 30 20 - 2 2 E
Geomorfologia/ Geomorphology 50 30 20 - 2 2 E

Hydrologia i oceanografia/

Hydrology and oceanography
50 30 20 - 2 2 E

Statystyka w geografii

Statistics in geography
45 15 30 - 2 2 E

Wychowanie fizyczne/

Physical education
30 - - 30 - - Z

Ćwiczenia terenowe-Geografia społeczna (4 dni) /

Social economy – field training (4 days)
24 - - 24 - 3 ZO

Geograficzne systemy informacyjne/

Geographical Information Systems
45 30 15 - 2 1 ZO
Język obcy/ Foreign language 30 - - 30 - 2 ZO
Wykład ogólnouczelniany 30 30 - - 2 - ZO
Razem semestr 3 404 195 125 84 30  
SEMESTR LETNI 4

Geograficzne systemy informacyjne//

Geographical Information Systems
15 - 15 - - 3 ZO
Język obcy/ Foreign language 30 - - 30 - 2 ZO

Geografia polityczna/

Political geography
50 30 20 - 2 2 E

Kształtowanie i ochrona środowiska/

Environmental formation and protection
50 30 20 - 2 2 E
Gleboznawstwo i geografia gleb/ 
Soil science and geography
30 20 10 - 2 1 ZO

Ochrona własności intelektualnej/

Intellectual property protection
10 10 - - 1 - Z

Ćwiczenia terenowe-Geomorfologia (4 dni)/

Geomorphology – field training (4 days)

24

- 24 - - 3 ZO

Ćwiczenia terenowe-Hydrologia (4 dni)/
/Hydrology – field training (4 days)

24 - 24 - - 3 ZO

Ćwiczenia terenowe- Meteorologia i klimatologia (4 dni)/

Meteorology and climatology – field training (4 days)
24 - 24 - - 3 ZO

Ćwiczenia terenowe regionalne -Wyżyny i góry (6 dni)

Regional field practice - uplands and mountains (6 days)
36 - 36 - - 4 ZO
Razem semestr 4 293 90 173 30 30  

III ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 5

Moduł do wyboru:

(do wyboru 1 z 2 oferowanych)/

Selection module (one of the two offered)
40 40 - - 4 - ZO

- Uwarunkowania zróżnicowania geomorfologicznego północnej Polski/

Conditions of geomorphological diversity in  northern Poland

- Wybrane aspekty klimatu lokalnego/

Selected aspects of local climate
20 20 - - 2 - ZO
20 20 - - 2 - ZO

- Społeczne uwarunkowania działalności gospodarczej/

Social conditions of economic activities

- Geograficzne uwarunkowania kształtowania przestrzeni/

Geographical determinants of spatial planning
20 20 - - 2 - ZO
20 20 - - 2 - ZO

Geografia fizyczna Polski

Physical geography of Poland
45 30 15   2 1 E

Geografia regionalna świata (fizyczna)/

Regional geography of the Word (physical)
45 30 15 - 2 1 E
Geografia osadnictwa/
Geography of settlements
45 30 15 - 2 1 E
Geoekologia/ Geoecology 30 20 10 - 1 2 E
Jezyk obcy/ Foreign language 30 - - 30 - 2 ZO/E
Wychowanie fizyczne/Physical education 30 - - 30 - - Z

Ćwiczenia terenowe - Geografia osadnictwa (4 dni)/

Geography of settlements – field training (4 days)
24 - 24 - - 2 ZO

Pracownia licencjacka/

Bachelor’s degree workshop
15 - 15 - - 4 ZO

Seminarium  dyplomowe

(przygotowanie do egzaminu dyplomowego - w tym przygotowanie pracy dyplomowej)/

Bachelor’s seminar
30 - 30 - - 6 ZO
Razem semestr 5 334 150 124 30 30  
SEMESTR LETNI 6

Pracownia licencjacka/

Bachelor‘s degree workshop
30 - 30 - - 4 ZO

Seminarium  dyplomowe

(przygotowanie do egzaminu dyplomowego - w tym przygotowanie pracy dyplomowej)/

Bachelor’s seminar
30 - 30 - - 6 ZO

Moduł do wyboru:

(do wyboru 1 z 2 oferowanych)/

Selection module (one of the two offered)
30 30 - - 3 - ZO

- Stosunki wodne Pobrzeży i Pojezierzy południowego Bałtyku/

Water conditions of south Balic Coastlands and Lakelands

- Wybrane aspekty funkcjonowania krajobrazu/

Selected aspects of landscape functioning
20 20 - - 2 - ZO
10 10 - - 1 - ZO

- Geopolityczne problemy współczesnego świata/

Geopolitical problems of modern world

- Ekologiczne warunki życia człowieka/

Environmental conditions of human development
20 20 - - 2 - ZO
10 10 - - 1 - ZO

Gospodarka przestrzenna z elementami planowania przestrzennego/

Spatial planningSpatial planning
45 30 15 - 2 1 E

Geografia ekonomiczna Polski/

Economic geography of Poland
45 30 15 - 2 1 E

Geografia regionalna świata (ekonomiczna)/

Regional geography of the Word (economic)
45 30 15 - 2 1 E

Ćwiczenia terenowe regionalne (Europa)/

Regional field practice (Europe)
36(6 dni/6 days) - 36 - - 3 ZO

Praktyka zawodowa (3 tyg.)/

Practical placement (3 weeks)
120 - 120 - - 5 ZO
Razem semestr 6 381 120 261   30  

1)  Kursywą zaznaczono przedmioty do wyboru, realizowane w wymiarze co najmniej 30% punktów ECTS

Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.