fbpx Tutorzy | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Tutorzy

dr Agata Błaszczyk, Zakład Biotechnologii Morskiej, Instytut Oceanografii

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 9:52

abKontakt: agata.blaszczyk@ug.edu.pl

Jestem absolwentką Oceanografii oraz Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuję jako adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Morskiej na Wydziale Oceanografii i Geografii UG.

Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu błękitnej biotechnologii. W pracy badawczej skupiam się na poszukiwaniu związków biologicznie aktywnych produkowanych przez cyjanobakterie i rośliny morskie, które wykazują interesujący potencjał farmaceutyczny lub kosmetyczny. W tym celu opracowałam i wciąż udoskonalam warsztat naukowy oparty o biochemiczne testy enzymatyczne oraz testy ekotoksykologiczne. Posiadam doświadczenie w zakresie izolacji i analizy struktur związków peptydowych z zastosowaniem technik chromatograficznych oraz spektrometrii mas.

Ponadto, w kręgu moich pasji naukowych znajduje się szeroko pojęta tematyka toksycznych zakwitów cyjanobakterii.

Proponuję spotkania naukowe obejmujące tematykę związaną z biotechnologią morską. W ramach tutoringu zachęcam studentów do dyskusji teoretycznych połączonych z zajęciami praktycznymi (laboratoria, praca w terenie, spacer tutorski). Celem spotkań jest rozwój zainteresowań i umiejętności naukowych studenta.

dr Grażyna Chaberek, Zakład Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Społecznych

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 9:52

Jestem adiunktem w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej. Z wykształcenia jestem ekonomistą, logistykiem i doktorem nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej. Posiadam doświadczenie w pracy zespołów opracowujących ekspertyzy rynkowe dla podmiotów komercyjnych oraz samorządowych. W pracy naukowej podejmuję problematykę: ekonomicznych aspektów kształtowania przestrzeni, w tym przede wszystkim wsparcia logistycznego podmiotów gospodarczych i mieszkańców na obszarach zurbanizowanych. Poza pracą badawczą jestem dydaktykiem akademickim z 16-letnim doświadczeniem, a od sześciu lat również tutorem akademickim. Stale doskonalę swoje umiejętności i kompetencje dydaktyczne. Prywatnie jestem mamą dwóch córek. Moje hobby, to: piesze wędrówki, jazda konna, planowanie i organizowanie wypraw turystycznych, „kolekcjonowanie” latarni morskich i cytatów, Indie.

Proponowany przeze mnie cykl spotkań tutorskich będzie łączył pracę nad rozwojem osobistym studenta i projektowaniem przyszłości, szczególnie nad kompetencjami organizacyjnymi własnego czasu, stawiania celu, planowania zadań, ewaluacji własnej pracy w duchu psychologii pozytywnej na kanwie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z zainteresowaniami studenta w obszarze gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej, logistyki. Praca w ramach tutoriali będzie wykorzystywała techniki myślenia projektowego (Desighn Thinking) wypracowane na Uniwersytecie Stanforda oraz techniki pracy tutorskiej wypracowane na uniwersytetach Oxford i Cambridge, w tym napisanie ok 4-5 esejów, wykonanie ćwiczeń w ramach treningu personalnego oraz obecności podczas siedmiu spotkań z tutorem.

dr hab. Joanna Fac-Beneda profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Hydrologii, Instytut Geografii

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 9:53

FacBenedaKontakt: joanna.fac-beneda@ug.edu.pl

Ukończyłam Geografię na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem hydrologiem i jest to, pomijając aspekt naukowy i dydaktyczny, moja pasja.

Wypromowałam wielu licencjuszy i magistrów i dwóch doktorów. Są następni…

Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GTN), pełniąc obecnie funkcję przewodniczącego V wydziału Nauk o Ziemi. Jestem przewodniczącą Zespołu Komisji Gospodarki Wodnej oddziału PAN w  Gdańsku.

Moją pasją (oprócz hydrologii oczywiście) jest sztuka, film, literatura i sport (siatkówka i… chińskie sztuki walki). Zamiast rozwiązywania krzyżówek przez dwa lata stosowałam neurobik ucząc się języka chińskiego. Prywatnie jestem żoną Wojciecha (również absolwenta geografii, z zamiłowania artysty plastyka i kompozytora) i mamą Emilii, absolwentki marketingu na University of Liverpool.

Tutoring – pomysł na

Prowadzę zajęcia ze studentami od trzydziestu lat, ale przygodę z dydaktyką rozpoczęłam na poziomie szkoły podstawowej (ośmioletniej!) ucząc geografii i plastyki. Dlaczego przygodę? Bo uważam, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygodą, jest odkrywaniem Jego i siebie.

Odkryjmy zatem razem świat w aspekcie fraktalnego wymiaru rzeczywistości, zajmijmy się analizą sieci rzecznych, popatrzymy na sieć hydrograficzną systemowo i strukturalnie, odwiedźmy delty rzek i pojezierza, poszukajmy źródeł czystej wody, porozmawiajmy o wodzie w naszym życiu.
Niech za myśl przewodnią naszych spotkań posłużą słowa Khaila Gibrana:
„…- Żaden z ludzi nie odkryje przed wami więcej ponad to, co drzemie już u świtania zmysłów waszych. A otoczony wyznawcami nauczyciel, gdy idąc rozprawia wśród cienia kolumn świątynnych – nie wiedzę rozdaje, lecz wiarę i miłość.
Jeśli jest nauczycielem mądrym, nie przymusza abyś odwiedzał dom jego mądrości.
On prowadzi cię do progu myślenia twojego”.

ZałącznikWielkość
Audio icon Joanna Fac-Beneda rozmowa7.53 MB

dr hab. Urszula Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, Instytut Oceanografii

Autor: 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 9:54

ujanKontakt: urszula.janas@ug.edu.pl

Jestem nauczycielem akademickim, naukowcem i tutorem w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzę zajęcia ze studentami, jestem opiekunem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Wypromowałam jednego doktora, około 40 magistrantów, 12 licencjatów. Do tej pory pracowałam z 11 studentami podczas 14 tutoriali naukowych lub naukowo-rozwojowych. Chętnie zajmuję się edukacją morską młodszych i starszych. Współpracuję z naukowcami z innych ośrodków w kraju i za granicą, uczestniczę w projektach międzynarodowych i pracach grup eksperckich ICES. Jestem autorem lub współautorem około 50 publikacji naukowych i kilkudziesięciu opracowań w których wykorzystałam swoją wiedzę oceanograficzną.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą biologii, ekologii i ekofizjologii organizmów morskich, przede wszystkim: funkcjonowania gatunków i całych zespołów bentosowych w warunkach naturalnych i pod wpływem czynników zaburzających (np. hypoksja i budowle morskie takie jak morskie farmy wiatrowe) oraz wykorzystania organizmów bentosowych do oceny jakości środowiska morskiego. Interesuje mnie również pojawianie się gatunków nierodzimych, ich możliwości zasiedlania nowych terenów oraz wpływ na gatunki rodzime.

Proponowany zakres tutoriali

 • Biologia morza i ochrona przyrody lub inny temat, którym mnie zainteresujesz. Tematy spotkań pojawią się w trakcie rozmów;
 • Wykorzystanie map myśli, esejów lub tworzenie konstrukcji myślowych, narzędzi TOC (theory of constraints), PBL (Problem Based Learning), Message box;
 • Tworzenie celów i planów działania, zarządzanie sobą w czasie.
ZałącznikWielkość
PDF icon Urszula Janas - prezentacja Tutora248.71 KB

dr Katarzyna Jereczek – Korzeniewska, Zakład Hydrologii, Instytut Geografii

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 października 2021 roku, 14:17

JKJnKontakt: katarzyna.jereczek-korzeniewska@ug.edu.pl

W trakcie studiów interesowałam się geomorfologią i hydrologią. Moje przygotowanie z zakresu geomorfologii dolin rzecznych doskonale sprawdza się w badaniach terenowych i w kartograficznym przedstawianiu ich wyników.

Zdobyłam certyfikat hydromorfologicznej waloryzacji cieków (RHS). Ukończyłam studia podyplomowe „Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast” Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej i „Przyroda w szkole podstawowej”. Odbyłam Kurs Dydaktyki Akademickiej. Posiadam certyfikat Tutora Akademickiego Collegium Wratislaviense oraz przeszłam szkolenie Praktyk Tutoringu.

Tematyka tutorialu:

Problematykę tutorialu chciałabym powiązać z moimi zainteresowaniami badawczymi. Obejmują one wiodące tematy oraz obszary zainteresowań wymagające dalszych, szczegółowych analiz i badań. Są nimi:

 • paleogeograficzne rekonstrukcje środowisk fluwialnych i limniczno-bagiennych;
 • naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych terenów młodoglacjalnych;
 • geomorfologia dolin rzecznych;
 • analiza środowiska przyrodniczego wraz z interpretacją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów Pomorza.


W ramach naszych spotkań planuję „z moimi Tutee” studiować wiedzę z zakresu szeroko rozumianego środowiska geograficznego tak, abyśmy mogli przyjrzeć się zagadnieniom obejmującym:

 • Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Przyszłość obiegu wody w obliczu zmian klimatu i wpływów antropogenicznych.
 • Konflikty o wodę.
 • Czynnik wodny w rozwoju miasta. Rzeka - miasto.
 • Sakralna symbolika wody.
 • Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego.
 • Zasadność „ochrony przyrody” w planowaniu przestrzennym.
 • Waloryzacja środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne. Najwyższe walory środowiska przyrodniczego i kulturowego w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowa tematyka tutorialu będzie zależna od zainteresowania studentów, Tutee.

dr Krzysztof Kopeć, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Społecznych

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 9:55

zdjęcie tutoraKontakt: krzysztof.kopec@ug.edu.pl

Ukończyłem na Uniwersytecie Gdańskim studia magisterskie z geografii oraz z ekonomii. Moje zainteresowania naukowe mieszczą się przede wszystkim w zagadnieniach związanych z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanych. Lokuje się to w dwóch pozornie przeciwstawnych kontekstach: postępującej destrukcji naszej planety oraz kreowaniu wysokiej jakości życia mieszkańców. Jest to więc również zakres tematyczny prowadzonych przeze mnie tutoriali.

W przeszłości pracowałem w dwóch liceach jako nauczyciel oraz w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową jako ekspert. Jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.

Prywatnie interesuję się teatrem, lotnictwem, a także malarstwem współczesnym i sztuką użytkową. Uwielbiam koty, gry planszowe i jazdę na rowerze. Jestem związany z Trójmiastem i Krakowem.

 

 

dr hab. Anita Lewandowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego, Instytut Oceanografii

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 9:57

Profesor Lewandowska

Kontakt: anita.lewandowska@ug.edu.pl

Ukończyłam Oceanografię chemiczną na Uniwersytecie Gdańskim. Praca na uczelni pozwala mi na rozwój naukowy oraz dzielenie się swoją pasją ze studentami. Ciekawość kolejnych pokoleń młodych ludzi i chęć poznania ich potrzeb spowodowały, że zostałam Certyfikowanym Tutorem Akademickim II stopnia oraz absolwentką Kursu Dydaktyki Akademickiej. Moje zainteresowania naukowe już od studiów oscylowały wokół przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zwłaszcza atmosfery oraz procesów zachodzących na granicy kontaktu morze - atmosfera.  

Poza pracą, moją pasją są książki, film, jazz, jogging i podróże. Prywatnie mama dwójki dzieci. 
 

Proponowany przeze mnie zindywidualizowany cykl spotkań tutorskich może mieć charakter: i) naukowo-rozwojowy, ii) naukowy lub iii) rozwojowy. Aspekty naukowe skupiają się wokół szeroko rozumianych problemów ochrony środowiska, a zwłaszcza atmosfery nadmorskiej. Staram się doskonalić u studenta umiejętność czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych i ich interpretacji. Duży nacisk kładę także na tworzenie pisemnych opracowań. Moim celem jest ponadto rozwijanie w studencie umiejętności przygotowywania publicznych wystąpień. Część rozwojowa spotkań tutorskich poświęcona jest efektywnemu uczeniu się, zarządzaniu czasem, radzeniu sobie ze stresem i emocjami, ustalaniu celów i priorytetów naukowych oraz wyborowi ścieżki życiowej. Student poznaje swoje słabe i mocne strony, pracuje nad budowaniem pewności siebie i eliminowaniem ewentualnych problemów utrudniających mu osiągnięcie wymarzonego celu.

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Anita Lewandowska - prezentacja Tutora177.41 KB

dr Mirosława Malinowska, Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Geografii

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 9:58

emaKontakt: miroslawa.malinowska@ug.edu.pl

Jestem absolwentką gdańskiej geografii o specjalności hydrologia i klimatologia. Z UG związałam się zawodowo w 1996 roku a od 2006 roku pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii. Opublikowałam kilkanaście prac o tematyce dotyczącej  atmosferycznej fazy obiegu wody i jej cyrkulacyjnych uwarunkowań. Zarówno maja praca magisterska jak i doktorska dotyczyła terenu Żuław Wiślanych. Od zawsze interesowałam się psychologią, dlatego chętnie biorę udział w różnych warsztatach psychologicznych. Szczególnie zainspirowała mnie metoda porozumienia bez przemocy Marshalla. Mam również doświadczenie jako nauczyciel w szkołach średnich, między innymi przez 11 lat uczyłam geografii w III LO w Gdańsku w klasach z maturą międzynarodową. Dzięki tej ostatniej polubiłam geografię społeczno-ekonomiczną. 

Jestem również egzaminatorem maturalnym. Ukończyłam kurs dydaktyki akademickiej. Brałam udział programie Masters of Didactics, realizowanym przez Uniwersytet w Groningen. Uczestniczyłam w międzynarodowych projektach dydaktycznych takich jak Erasmus+ (w III LO) oraz SEA-EU Toolkit for the Evaluation of Online Programmes. Obecnie jestem koordynatorką projektu SEA-EU MOOC series „Sustainable use of the ocean“. Jestem również certyfikowanym praktykiem tutoringu. Przeprowadziłam dotychczas cztery tutoriale z zakresu klimatu lokalnego, adaptacji do zmian klimatu oraz współczesnej zmiany klimatu. 

 

Proponowana tematyka tutoriali: 
- atmosferyczna faza obiegu wody; 
- globalne ocieplenie i współczesne zmiany klimatu;
- adaptacje i mitygacje zmian klimatu; 
- klimat lokalny.
- aktywizujące metody nauczania (dla studentów specjalizacji nauczycielskiej).
 

Jako tutor chciałabym nie tylko poszerzać wiedzę moich tutee, ale również wspierać ich rozwój osobisty, samodzielność, niezależność, kreatywność, odwagę w podejmowaniu wyzwań oraz przejmowanie odpowiedzialności za własne uczenie się. Jest mi bliska idea uniwersytetu jako wspólnoty nauczycieli i studentów, w której w procesie edukacji z relacji mistrz-uczeń przechodzi się do relacji partnerskiej.  

mgr Maciej Mańko, Zakład Badań Planktonu Morskiego, Instytut Oceanografii

Autor: 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 9:59

zdjęcie

Kontakt: maciej.manko@ug.edu.pl 

Z wykształcenia jestem biologiem morza, pracującym jako asystent w Zakładzie Badań Planktonu Morskiego. W swoich badaniach skupiam się na organizmach galaretowatych, m. in. meduzach, zarówno z rejonów polarnych, tropikalnych, jak i głębin oceanicznych. Moje zainteresowania badawcze obejmują również różnorodność biologiczną innych organizmów morskich oraz analizę oddziaływania zmiany klimatu na funkcjonowanie ekosystemów morskich, szczególnie arktycznych.

Na tutoriale w semestrze letnim 2020/2021 zapraszam Studentów, którzy chcieliby podjąć się tematyki związanej z moimi zainteresowaniami badawczymi, ale również takich, którzy chętnie skorzystają z pomocy w odnalezieniu ich własnych pasji naukowych.

 

 

dr Anna Panasiuk, Zakład Badań Planktonu Morskiego, Instytut Oceanografii

Autor: 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 10:01

tutorKontakt: anna.panasiuk@ug.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe skupiają się w obszarze rejonów polarnych, w tym głównie Antarktyki i Oceanu Południowego. Interesuje mnie szeroko pojęte funkcjonowanie ekosystemu morskiej Antarktyki, ekologia i biologia antarktycznego zooplanktonu, ze szczególnym uwzględnieniem jego dominujących przedstawicieli, wpływ struktury jakościowo-ilościowej na najważniejsze drapieżniki antarktyczne. Zajmuję się również badaniem wpływu człowieka na to środowisko, biorąc pod uwagę zanieczyszczenia, a także zmiany klimatyczne. Antarktyka jest dla mnie nie tylko głównym rejonem badań, to także wielka pasja do przyrody obszarów zimnych, ich dziewiczości i naturalności, stąd niezmiernie ważne oraz ciekawe są dla mnie również metody jej ochrony – te wdrożone, jak i planowane w przyszłości. 

Podejmuję współpracę z zakresu ekologii i biologii mórz oraz oceanów, czynników antropogenicznych wpływających na funkcjonowanie fauny pelagicznej – zooplanktonu oraz nektonu, roli człowieka w obecnym kształtowaniu się warunków abiotycznych i biotycznych środowisk morskich, w tym głównie obszarów polarnych i Antarktyki. Pomagam w zakresie pogłębienia wiedzy odnoszącej się do wyżej wymienionych zagadnień, w zrozumieniu złożoności zjawisk i procesów zachodzących w toni wodnej.