fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2020 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2020

Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2020

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 kwietnia 2019 roku, 9:06

Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku GEOGRAFIA  – cykl kształcenia 2018-2020

 

I ROK (2018/2019)

Przedmiot

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

razem

W

ćwiczenia

W

ćw.

sem.

aud.

lab.

SEMESTR ZIMOWY 1

Filozofia przyrody i nauki

20 20

-

-

  1 -

ZO

System środowiska przyrodniczego

30 30 -

-

-

2 - E

Globalne problemy środowiska przyrodniczego

30

30

-

-

-

2

-

E

Metody badań geograficznych

30

-

-

-

30 - 3 ZO

Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego

30

15

-

-

15

1

1 E

Geografia ludności

15

15

-

-

-

1 -

ZO

Geografia miast 

30

15

-

-

15

1

1 E

Geografia komunikacji

10 10

-

-

-

1

- ZO

Metody analizy przestrzennej

45 15

-

-

30

1

2

E

Język obcy

15

-

-

15

-

- 1

ZO

Pracownia magisterska

15 -

-

-

15* - 2 ZO

Seminarium magisterskie

30 - 30*

-

-

- 10 ZO

BHP (dla osób, które nie miały wcześniej przeszkolenia na UG)

4 4

-

-

-

-

- Z

Szkolenie biblioteczne

-

-

-

-

-

-

- -

Suma semestr 1

300 150 30

15

105

30

-

Przedmiot

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

razem

W

ćwiczenia

W

ćw.

sem.

aud.

lab.

SEMESTR LETNI 2

Pracownia magisterska

45

-

-

-

45*

-

3

ZO

Seminarium magisterskie

30

-

30*

-

-

-

8

ZO

Globalne problemy społeczno-gospodarczo polityczne

30

30

-

-

-

2

-

E

Oceny oddziaływania na środowisko

30

15

-

-

15

1

1

E

Geneza i ewolucja obszarów młodoglacjalnych

15

15

-

-

-

1

-

ZO

Język obcy

15

-

-

15

-

-

1

ZO/E

Metody badań społecznych

15

15

-

-

-

1

-

ZO

Wnioskowanie statystyczne

30

15

-

-

15

1

1

E

Zastosowania GIS w geografii

30

-

-

-

30

-

2

ZO

Geografia granic i pograniczy

15

15

-

-

-

1

-

ZO

Limnologia stosowana

60

30

-

-

30

2

1

E

Przemiany ekosystemów wodnych

20

20

-

-

-

2

-

E

Hydrologia dynamiczna

15

-

-

-

15

-

1

ZO

Biologiczne podstawy funkcjonowania systemów lądowych

15

-

-

-

15

-

1

ZO

Suma semestr 2

365

155

30

15

165

30

 

II ROK (2019/2020)

Przedmiot

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

razem

W

ćwiczenia

W

ćw.

sem.

aud.

lab.

SEMESTR ZIMOWY 3

Hydrogeologia

15

15

-

-

-

1

-

ZO

Gospodarka wodna

45

15

-

-

30

1

2

E

Monitoring środowiska

30

30

-

-

-

2

-

ZO

Europa Bałtycka

30

30

-

-

-

2

-

E

Zastosowania GIS w geografii

30

-

-

-

30

-

2

ZO

Geografia religii

15

15

-

-

-

1

-

ZO

Geografia kultury

15

-

-

-

15

 

1

ZO

Geografia turystyki

30

15

-

-

15

1

1

E

Społeczno-gospodarcze problemy rozwoju lokalnego i regionalnego

30

15

-

-

15

1

1

E

Sozologiczne aspekty rozwoju zrównoważonego

25

25

-

-

-

2

-

E

Wykład do wyboru

15

15

-

-

 

1

 

ZO

Pracownia magisterska

30

-

-

-

30*

-

2

ZO

Seminarium magisterskie

30

-

30*

-

-

-

9

ZO

Suma semestr 3

340

175

30

-

135

30

-

Przedmiot

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

razem

W

ćwiczenia

W

ćw.

sem.

aud.

lab.

SEMESTR LETNI 4

Pracownia magisterska

30

-

-

-

30*

-

3

ZO

Seminarium magisterskie

30

-

30*

-

-

-

17

ZO

Wykład do wyboru

15

15

-

-

-

1

-

ZO

Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi

15

-

-

-

15

-

1

ZO

Ochrona atmosfery, hydrosfery i litosfery

30

30

-

-

-

2

-

E

Adaptacja do zmiany klimatu i mitygacja

25

25

-

-

-

2

-

E

System społeczno-kulturowy Pomorza

30

30

-

-

-

2

-

E

Konkurencyjność regionów

20

10

-

-

10

1

1

ZO

Suma semestr 4

195

110

30

-

55

30

-

Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.

*- grupy seminaryjne 8-12 osób

E - egzamin

ZO - zaliczenie na ocenę

Z - zaliczenie

Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku Geografia UG,

Specjalizacja nauczycielska: Geografia, cykl kształcenia 2018-2020

Plan obowiązuje od roku akad. 2018/2019, zatwierdzony przez Radę Wydziału OiG UG

w dn. 29.06.2018. r.

 

Moduł kształcenia nauczycielskiego 

uprawniający do nauczania przedmiotu Geografia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

 

 

 

Forma

Zal.

Semestr 1

Semestr 2

W

Prakt.

Ćwiczenia

ECTS

W

Prakt.

Ćwiczenia

ECTS

Aud.

Lab.

Teren.

Aud.

Lab.

Teren.

Psychologia

Z

-

-

60

-

-

3

 

Pedagogika

Z

-

-

60

-

-

3

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza

Z

-

-

-

-

30

2

Prawo oświatowe

Z

-

-

15

-

-

1

 

 

Emisja głosu

Z

-

-

-

15

-

1

 

Podstawy dydaktyki

Z

 

-

-

30

-

-

2

Dydaktyka geografii

Z

-

-

45

-

-

3

Praktyka pedagogiczna – obserwowanie zajęć

Z

-

-

-

-

30

1

Liczba godzin / Punktacja ECTS

285

-

-

135

15

30

10

-

-

75

-

30

6

180

105

                                 

 

 

Przedmiot

Forma

Zal.

Semestr 3

Semestr 4

W

Prakt.

Ćwiczenia

ECTS

W

Prakt.

Ćwiczenia

ECTS

Aud.

Lab.

Teren.

Aud.

Lab.

Teren.

Praktyka pedagogiczna I (wrzesień po I roku)

Z

-

-

-

-

45

3

 

Dydaktyka geografii II

Z

-

-

45

-

-

3

 

Praktyka pedagogiczna II

Z

-

45

-

-

-

3

Liczba godzin / Punktacja ECTS

135

-

45

45

-

45

9

-

-

-

-

-

-