fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2021 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2021

Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2021

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 kwietnia 2019 roku, 9:04

Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku GEOGRAFIA  – cykl kształcenia 2018-2021, rok kształcenia 2018/2019

 

I ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Historia myśli geograficznej/ History of geographical ideas 30 20 - 10 2 2 E

Podstawy geografii fizycznej/

Principles of physical geography
30 20 - 10 1 3 E

Astronomiczne podstawy geografii/

Astronomical principles of geography
30 20 10 - 2 2 E
Matematyka/ Mathematics 30 20 - 10 2 2 ZO

Ekonomia i przedsiębiorczość/

Economy and business study
30 20 - 10 2 2 ZO
Socjologia/Sociology 15 15     1   ZO

Kartografia i topografia/

Cartography and topography
50 30 20 - 2 3 E

Technologie informacyjne/

Information technologies
30 - 30 - - 4 ZO

Bezpieczeństwo i higiena pracy/

Security and hygiene rules
4 4 - - - - Z

Zasady ergonomi/

Principles of ergonometrics
6 6 - - - - Z

Szkolenie biblioteczne/

Libruary training
             
Razem semestr 1 255 155 60 40 30  
SEMESTR LETNI 2

Meteorologia i klimatologia/

Meteorology and climatology
50 30 20 - 3 1 E

Geofizyka i geochemia

Geophysics and geochemistry
30 20 10 - 2 2 ZO
Geologia/Geology 50 30 20   2 2 E
Biogeografia/ Biogeography 30 15 15 - 2 1 E

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej/

Principles of socio-economic geography
30 20 - 10 3 1 E
Teledetekcja/Remote sensing 30 15 15 - 2 1 ZO
Jezyk obcy/ Foreign language 30 - - 30 - 2 ZO
Ćwiczenia terenowe - topografia/ Topography – field training (4 days) 24 (4 dni/4 days) - 24 - - 2 ZO

Ćwiczenia terenowe - Geografia/

Economic geography – field training
24 (4 dni/4 days) - 24 - - 2 ZO

Ćwiczenia terenowe regionalne (Wybrzeża i pojezierza)/

Regional field practice (coasts and lake districts)
30(5 dni/5 days) - 30 - - 2 ZO
Razem semestr 2 328 130 158 40 30

cykl kształcenia 2018-2021, rok kształcenia 2019/2020

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3

Geografia ekonomiczna/

Economic geography
50 30 20 - 2 2 E

Geografia społeczna/

Social geography
50 30 20 - 2 2 E
Geomorfologia/ Geomorphology 50 30 20 - 2 2 E

Hydrologia i oceanografia/

Hydrology and oceanography
50 30 20 - 2 2 E

Statystyka w geografii

Statistics in geography
45 15 30 - 2 2 E

Wychowanie fizyczne/

Physical education
30 - - 30 - - Z

Ćwiczenia terenowe-Geografia społeczna /

Social economy – field training
24 (4 dni/4 days) - - 24 - 3 ZO

Geograficzne systemy informacyjne/

Geographical Information Systems
45 30 15 - 2 1 ZO
Język obcy/ Foreign language 30 - - 30 - 2 ZO
Wykład ogólnouczelniany 30 30 - - 2 - ZO
Razem semestr 3 404 195 125 84 30  
SEMESTR LETNI 4

Geograficzne systemy informacyjne//

Geographical Information Systems
15 - 15 - - 3 ZO
Język obcy/ Foreign language 30 - - 30 - 2 ZO

Geografia polityczna/

Political geography
50 30 20 - 2 2 E

Kształtowanie i ochrona środowiska/

Environmental formation and protection
50 30 20 - 2 2 E
Gleboznawstwo i geografia gleb/ 
Soil science and geography
30 20 10 - 2 1 ZO

Ochrona własności intelektualnej/

Intellectual property protection
10 10 - - 1 - Z

Ćwiczenia terenowe-Geomorfologia/

Geomorphology – field training

24

(4 dni/ 4 days)
- 24 - - 3 ZO

Ćwiczenia terenowe-Hydrologia/
/Hydrology – field training

24(4 dni/4 days) - 24 - - 3 ZO

Ćwiczenia terenowe- Meteorologia i klimatologia/

Meteorology and climatology – field training
24(4 dni/4 days) - 24 - - 3 ZO

Ćwiczenia terenowe regionalne (Wyżyny i góry)

Regional field practice (uplands and mountains)
36(6 dni/6 days) - 36 - - 4 ZO
Razem semestr 4 293 90 173 30 30  

cykl kształcenia 2018-2021, rok kształcenia 2020/2021

III ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 5

Moduł do wyboru:

(do wyboru 1 z 2 oferowanych)/

Selection module (one of the two offered)
40 40 - - 4 - ZO

- Uwarunkowania zróżnicowania geomorfologicznego północnej Polski/

Conditions of geomorphological diversity in  northern Poland

- Wybrane aspekty klimatu lokalnego/

Selected aspects of local climate
20 20 - - 2 - ZO
20 20 - - 2 - ZO

- Społeczne uwarunkowania działalności gospodarczej/

Social conditions of economic activities

- Geograficzne uwarunkowania kształtowania przestrzeni/

Geographical determinants of spatial planning
20 20 - - 2 - ZO
20 20 - - 2 - ZO

Geografia fizyczna Polski

Physical geography of Poland
45 30 15   2 1 E

Geografia regionalna świata (fizyczna)/

Regional geography of the Word (physical)
45 30 15 - 2 1 E
Geografia osadnictwa/
Geography of settlements
45 30 15 - 2 1 E
Geoekologia/ Geoecology 30 20 10 - 1 2 E
Jezyk obcy/ Foreign language 30 - - 30 - 2 ZO/E

Ćwiczenia terenowe - Geografia osadnictwa/

Geography of settlements – field training
24(4 dni/4 days) - 24 - - 2 ZO

Pracownia licencjacka/

Bachelor’s degree workshop
15 - 15 - - 4 ZO

Seminarium  dyplomowe

(przygotowanie do egzaminu dyplomowego - w tym przygotowanie pracy dyplomowej)/

Bachelor’s seminar
30 - 30 - - 6 ZO
Razem semestr 5 304 150 124 30 30  
SEMESTR LETNI 6

Pracownia licencjacka/

Bachelor‘s degree workshop
30 - 30 - - 4 ZO

Seminarium  dyplomowe

(przygotowanie do egzaminu dyplomowego - w tym przygotowanie pracy dyplomowej)/

Bachelor’s seminar
30 - 30 - - 6 ZO

Moduł do wyboru:

(do wyboru 1 z 2 oferowanych)/

Selection module (one of the two offered)
30 30 - - 3 - ZO

- Stosunki wodne Pobrzeży i Pojezierzy południowego Bałtyku/

Water conditions of south Balic Coastlands and Lakelands

- Wybrane aspekty funkcjonowania krajobrazu/

Selected aspects of landscape functioning
20 20 - - 2 - ZO
10 10 - - 1 - ZO

- Geopolityczne problemy współczesnego świata/

Geopolitical problems of modern world

- Ekologiczne warunki życia człowieka/

Environmental conditions of human development
20 20 - - 2 - ZO
10 10 - - 1 - ZO

Gospodarka przestrzenna z elementami planowania przestrzennego/

Spatial planningSpatial planning
45 30 15 - 2 1 E

Geografia ekonomiczna Polski/

Economic geography of Poland
45 30 15 - 2 1 E

Geografia regionalna świata (ekonomiczna)/

Regional geography of the Word (economic)
45 30 15 - 2 1 E

Ćwiczenia terenowe regionalne (Europa)/

Regional field practice (Europe)
36(6 dni/6 days) - 36 - - 3 ZO

Praktyka zawodowa (120 godzin)/

Practical placement (120 hours)
120(3 tyg./3 weeks) - 120 - - 5 ZO
Razem semestr 6 381 120 261   30  

1)  Kursywą zaznaczono przedmioty do wyboru/ Selected module in italics

 * Grupy laboratoryjne (8-12 osób)/ laboratory groups (8-12 students)

Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.

 

Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Geografia UG,

Specjalizacja nauczycielska: Geografia, cykl kształcenia 2018-2021

Plan obowiązuje od roku akad. 2018/2019, zatwierdzony przez Radę Wydziału OiG UG

w dn. 29.06.2018. r.

 

Moduł kształcenia nauczycielskiego uprawniający do nauczania przedmiotu Geografia

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 

Przedmiot

Forma

Zal.

Semestr 1

Semestr 2

W

Prakt.

Ćwiczenia

ECTS

W

Prakt.

Ćwiczenia

ECTS

Aud.

Lab.

Teren.

Aud.

Lab.

Teren.

 

Psychologia

 

Z

 

-

-

 

60

 

-

 

-

 

3

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza

Z

-

-

-

30

-

2

Emisja głosu

Z

-

-

-

15

-

1

Liczba godzin / Punktacja ECTS

105

 

 

60

45

 

6

                                   

 

Przedmiot

Forma

Zal.

Semestr 3

Semestr 4

W

Prakt.

Ćwiczenia

ECTS

W

Prakt.

Ćwiczenia

ECTS

Aud.

Lab.

Teren.

Aud.

Lab.

Teren.

Pedagogika

Z

-

-

60

-

-

3

 

 

 

 

 

 

Prawo oświatowe

Z

-

-

15

-

-

1

 

 

 

 

 

 

Podstawy dydaktyki

Z

 

-

30

-

-

2

 

 

 

 

 

 

Dydaktyka geografii i przyrody w szkole podstawowej

Z

 

 

 

 

 

 

-

-

60

-

-

4

Praktyka pedagogiczna – obserwowanie zajęć

Z

 

 

 

 

 

 

-

-

-

30

-

1

Liczba godzin / Punktacja ECTS

195

-

-

105

-

 

6

-

-

60

30

-

5

                               

 

Przedmiot

Forma

Zal.

Semestr 5

Semestr 6

W

Prakt.

Ćwiczenia

ECTS

W

Prakt.

Ćwiczenia

ECTS

Aud.

Lab.

Teren.

Aud.

Lab.

Teren.

Praktyka pedagogiczna I (wrzesień)

Z

-

45

-

-

-

3

 

 

 

 

 

 

Dydaktyka geografii

Z

 

 

30

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Praktyka pedagogiczna II

Z

 

45

-

-

-

3

 

 

 

 

 

 

Liczba godzin / Punktacja ECTS

120

-

90

30

-

 

8