fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2020 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2020

Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2020

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 kwietnia 2019 roku, 9:08

Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku Oceanografia – cykl kształcenia 2018-2020

SYLABUSY ( wszystkie w jednym pliku)

 
 
 
 

I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA, SPECJALIZACJA BIOLOGIA MORZA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 E
Seminarium I / Seminar I 15   15     3 Z
Ekofizjologia zwierząt morskich/ Ecophysiology of marine animals 75 45 30   3 4 E
Ekologia morza/ Marine ecology 75 30 45   2 5 E
Filogeneza organizmów morskich/ Phylogeny of marine organisms 45 25 20   2 1 E
Gatunki obce w środowisku morskim/ Invasive species in the marine environment 30 15 15   1 1 Z
Genetyka organizmów morskich/ Genetics of marine organisms 45 30 15   2 1 E
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I/ Research planning and data analysis in biological oceanography I 45   45     3 Z
Razem semestr 1 360 145 215 0 10 20  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 15   15     2 Z
Pracownia magisterska I / MSc
laboratory I
45   45     5 Z
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II / Research planning and data analysis in biological oceanography II 30   30     3 Z
Ekofizjologia roślin morskich/ Ecophysiology of marine plants 75 45 30   4 4 E
Biologia rozrodu i rozwoju bezkręgowców morskich/ Reproductive and developmental biology of marine invertebrates 30 10 20   1 2 E
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej/ Field courses at sea and in the coastal zone 80   80     6 Z
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/Running a business 15 15     1   Z
Razem semestr 2 320 100 220 0 8 22  

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Prawo morza/ Law of the Sea 15 15     1   Z
Seminarium III / Seminar III 30   30     6 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     10 Z
Żywe zasoby morza/ Live resources of the sea 45 45     4   E
Funkcjonowanie ekosystemów polarnych/ Polar ecosystems functioning 30 15 15   2 2 E
Modelowanie ekologiczne/ Ecological medelling 30 15 15   1 2 E
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 30 30     2   Z
Razem semestr 3 240 120 120 0 10 20  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV / Seminar IV 30   30     17 Z
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III 45   45     5 Z
Kręgowce morskie-biologia i ekologia/ Marine vertebrates - biology and ecology 30 15 15   1 2 Z
Globalne zmiany w ekosystemach morskich/ Global changes in the marine environment 15 15     1   Z
Przedmioty do wyboru z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych (np. bioetyka) 15 15     1   Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 45 45     3   Z
Razem semestr 4 180 90 90 0 6 24  

 

I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA, SPECJALIZACJA BIOTECHNOLOGIA MORSKA

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 ZO
Seminarium I / Seminar I 15     15   3 Z
Pracownia magisterska/MSc laboratory I 45   45     12 Z
Biotechnologia w akwakulturze-glony/Biotechnology in aquaculture - algae 30 15 15     2 Z
Biotechnologia w akwakulturze-ryby/Biotechnology in aquaculture - finish 30 15 15   1 1 E
Biotechnologia w akwakulturze-bezkręgowce/Biotechnology in aquaculture - invertebrates 30 15 15   1 1 E
Mikroorganizmy w biotechnologii morskiej/Microorganisms in marine biotechnology 60 30 30   2 2 E
Filogeneza organizmów morskich/Phylogeny of marine organisms 45 25 20   2 1 E
Razem semestr 1 285 100 170 15 6 24  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 30     30   4 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     10 Z
Diagnostyka molekularna i cytogenetyczna w akwakulturze/Molecular and cytogenetic diagnostics in aquaculture 45 15 30   1 2 E
Ochrona własności intelektualnej/Intelectual property 15 15     1   Z
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/Running a business 15 15     1   Z
Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku/University-wide Course 30 30     2   Z
Przedmiot do wyboru/Corses to choose 60 30 30   2 2 Z
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej/Field courses at sea and in the coastal zone 40   40     3 Z
Razem semestr 2 325 135 160 30 9 21  

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Seminar III 30     30   2 Z
MSc laboratory III 60   60     11 Z
Gen and genome engineering of marine organism 75 30 45   2 3 E
Bioinformatics 45 15 30   1 2 E
Blue biotechnology 75 30 45   2 3 E
Courses to choose 60 30 30   2 2 Z
Razem semestr 3 345 105 210 30 7 23  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV/Seminar IV 30     30   11 Z
Pracownia magisterska IV/MSc laboratory IV 60   60     12 Z
Przedmioty do wyboru z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych (np. bioetyka) 15 15     1   Z
Przedmioty do wyboru /Courses to choose 15 15     1   Z
Firma biotechnologiczna-praktyki/Biotech company-training 40   40     5 Z
Razem semestr 4 160 30 100 30 2 28  

I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA, SPECJALIZACJA OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MORZA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 E
Seminarium I / Seminar I 15   15     3 Z
Ekofizjologia zwierząt morskich/ Ecophysiology of marine animals 75 45 30   3 4 E
Ekologia morza/ Marine ecology 75 30 45   2 5 E
Biologiczna ocena jakości ekosystemów morskich 30 15 15   2 3 E
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I/ Research planning and data analysis in biological oceanography I 45   45     3 Z
Rybołóstwo morskie 15   15     3 Z
Razem semestr 1 285 90 195 0 7 23  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 15   15     2 Z
Pracownia magisterska I / MSc
laboratory I
45   45     5 Z
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II/ Research planning and data analysis in biological oceanography II 30   30     3 Z
Ekofizjologia roślin morskich/ Ecophysiology of marine plants 75 45 30   4 4 E
Ekotoksykolgia morza/ Marine ecotoxicology 30 15 15   1 2 E
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie przybrzegowej/ Field courses at sea and in the coastal zone 80   80     6 Z
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/Running a business 15 15     1   Z
Razem semestr 2 320 105 215 0 8 22  

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Prawo morza/ Law of the Sea 15 15     1   Z
Seminarium III / Seminar III 30   30     6 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     6 Z
Żywe zasoby morza/ Live resources of the sea 45 45     4   E
Marikultura/ Mariculture 30   30     2 Z
Funkcjonowanie ekosystemów polarnych/ Polar ecosystems functioning 30 15 15   2 2 E
Ekologiczna i socjoekonomiczna wartość ekosystemów morskich/ Ecological and socio-economic values of marine ecosystems 45 15 30   1 2 E
Zarządzanie zasobami morza/ Management of marine resources 30 30     1   Z
Modelowanie ekologiczne/ Ecological medelling 30 15 15   1 2 E
Razem semestr 3 315 135 180 0 10 20  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV / Seminar IV 30   30     17 Z
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III 45   45     5 Z
Kręgowce morskie - biologia i ekologia/ Marine vertebrates - biology and ecology 30 15 15   1 2 E
Globalne zmiany w ekosystemach morskich/ Global changes in the marine environment 15 15     1   Z
Przedmioty do wyboru z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych (np. bioetyka) 15 15     1   Z

Przedmioty do wyboru/Courses to
choose 2)

45 45     3   Z
Razem semestr 4 180 90 90 0 6 24  

I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA, SPECJALIZACJA GEOLOGIA MORZA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 E
Seminarium I / Seminar I 30   30     7 Z
Zastosowanie programów komputerowych w geologii morza/ Application of computers in marine geology 45   45     6 Z
Wstęp do analizy morfometrii dna morskiego/ Introduction to seabed morphometry 45 30 15   2 1 E
Geologia osadów Morza Bałtyckiego / The geology of sediments of the Baltic Sea 60 30 30   2 2 E
Metody rozpoznawania i dokumentowania zasobów złóż surowców skalnych//Methods of recognition and documentation of rock resources deposits 30   30     2 Z
Meteorologia morska/ Marine Meteorology 45 15 30   3 2 E
Planowanie badań i analiza danych/ Study planning and data analysis 15 15     1   Z
Razem semestr 1 300 90 210 0 8 22  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 30   30     5 Z
Pracownia magisterska I / MSc
laboratory I
60   60     7 Z
Geomorfologia brzegów morskich/ Geomorphology of sea coast 30 15 15   1 1 Z
Biostratygrafia osadów morskich/ Biostratigraphy of marine sediments 60 30 30   2 2 E
Zarządzanie strefą brzegową morza/Management of the coastal zone 30   30     2 Z
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej/ Field courses at sea and in the coastal zone 80   80     5 Z
Trwałe zanieczyszczenia organiczne/ Persistant organic pollution 15 15     1   Z
Radiochemia morza/ Radiochemistry of the sea 15 15     1   Z
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/Running a business 15 15     1   Z
Razem semestr 2 365 120 245 0 8 22  

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Prawo morza/ Law of the Sea 15 15     1   Z
Seminarium III / Seminar III 30   30     9 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     8 Z
Metale w środowisku morskim/ Metals in the marine environment 30 30     2   Z
Geodynamika brzegów morskich/ Coastal geodynamics 45 30 15   2 2 E
Petrografia osadów czwartorzędowych/ Petrography of Quaternary sediments 30 15 15   1 1 E
Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna  / Elemental analysis and ecological stoichiometry 15 15     1   Z
Akustyka morza/ Marine acoustics 30 30     2   Z
Techniki satelitarne/ Remote sensing of marine environment 15 15     1   Z
Razem semestr 3 270 150 120 0 10 20  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV / Seminar IV 30   30     13 Z
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III 60   60     11 Z
Regional Oceanography- Case Studies 45 45     4   Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 2) 30 30     2   Z
Razem semestr 4 165 75 90   6 24  

I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA SPECJALIZACJA CHEMIA MORZA I ATMOSFERY

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 E
Seminarium I / Seminar I 30   30     7 Z
Wstęp do analizy morfometrii dna morskiego/ Introduction to seabed morphometry 30 30     2   Z
Geologia osadów Morza Bałtyckiego/ The geology of sediments of the Baltic Sea 30 30     2   Z
Aerozole i gazy w atmosferze/ Aerosols and gases in the atmosphere 75 30 45   2 4 E
Meteorologia morska/ Marine Meteorology 45 15 30   3 2 E
Planowanie badań i analiza danych/ Study planning and data analysis 75 15 60   1 5 E
Razem semestr 1 315 120 195 0 10 20  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 30   30     5 Z
Pracownia magisterska I / MSc
laboratory I
60   60     7 Z
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej/ Field courses at sea and in the coastal zone 80   80     6 Z
Fotochemia wód naturalnych/ Photochemistry of natural waters 60 30 30   2 2 E
Trwałe zanieczyszczenia organiczne/ Persistant organic pollution 45 15 30   1 2 E
Radiochemia morza/ Radiochemistry of the sea 15 15     1   Z
Termodynamika morza/ Thermodynamics of sea water 15 15     1   Z
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/ Running a business 15 15     1   Z
Razem semestr 2 350 120 230 0 8 22  

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Prawo morza/ Law of the Sea 15 15     1   Z
Seminarium III / Seminar III 30   30     8 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     9 Z
Metale w środowisku morskim/ Metals in the marine environment 60 30 30   2 2 E
Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna/ Elemental analysis and ecological stoichiometry 60 15 45   1 4 E
Optyka morza/ Marine optics 30 30     2   Z
Techniki satelitarne/ Remote sensing of marine environment 15 15     1   Z
Razem semestr 3 270 105 165 0 7 23  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV / Seminar IV 30   30     13 Z
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III 60   60     10 Z
Przedmioty do wyboru z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych (np. bioetyka) 15 15     1   Z
Regional Oceanography- Case Studies 45 45     4   Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 2) 30 30     2   Z
Razem semestr 4 180 90 90 30 7 23  

I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA, SPECJALIZACJA FIZYKA MORZA

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język angielski / English 30   30     2 E
Prawo morza/ Law of the Sea 15 15     1   Z
Seminarium I / Seminar I 30   30     8 Z
Wstęp do analizy morfometrii dna morskiego/Introduction to seabed morphometry 30 30     2   Z
Aerozole i gazy w atmosferze/ Aerosols and gases in the atmosphere 30 30     2   Z
Metody matematyczne w oceanografii/ Mathematical methods in oceanography 45     45   5 Z
Laboratorium fizyki morza/ Marine Physical Laboratory 15   15     3 Z
Meteorologia morska / Marine Meteorology 45 15 30   3 4 E
Razem semestr 1 240 90 105 45 8 22  
SEMESTR LETNI 2
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection 30 30     2   E
Seminarium II / Seminar II 30   30     6 Z
Pracownia magisterska I / MSc
laboratory I
60   60     7 Z
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej/ Field courses at sea and in the coastal zone 80   80     4 Z
Dynamika morza I/ Sea dynamics I 60 30 30   3 3 E
GIS/ GIS 30   30     2 Z
Termodynamika morza/ Thermodynamics of sea water 30 15 15   1 1 Z
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/ Running a business 15 15     1   Z
Razem semestr 2 335 90 245 0 7 23  

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Seminarium III / Seminar III 30   30     6 Z
Pracownia magisterska II / MSc
laboratory II
60   60     6 Z
Geodynamika brzegów morskich/ Coastal geodynamics 30 30     2   Z
Optyka morza/ Marine optics 50 30 20   2 2 E
Dynamika morza II/ Sea dynamics II 60 15 45   2 3 E
Akustyka morza/ Marine acoustics 55 30 7 18 2 2 E
Techniki satelitarne/ Remote sensing of marine environment 45 15 30   1 2 E
Razem semestr 3 330 120 192 18 9 21  
SEMESTR LETNI 4
Seminarium IV / Seminar IV 30   30     13 Z
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III 60   60     10 Z
Przedmioty do wyboru z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych (np. bioetyka) 15 15     1   Z
Regional Oceanography- Case Studies 45 45     4   Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 2) 30 30     2   Z
Razem semestr 4 180 90 90 0 7 23  

UWAGI

 

  1. W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalizacji;
  2. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród przedmiotów obligatoryjnych dla innej specjalizacji.
  3. Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.