fbpx Informacje o projekcie NoZ na Staż 2.0 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Informacje o projekcie NoZ na Staż 2.0

Informacje o projekcie NoZ na Staż 2.0

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 czerwca 2018 roku, 13:27

Projekt pt. „NoZ na Staż 2.0 - program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi” o numerze POWR.03.01.00-00-S183/17 uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu numer POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. Dofinansowanie projektu z UE to 809 747,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie do 31 stycznia 2020 r. praktycznych kompetencji przez 164 studentów studiów II stopnia kierunków: oceanografia, geografia, gospodarka przestrzenna oraz studiów I stopnia na kierunku geologia na WOiG w zakresach:

  • GIS (System Informacji Geograficznej) i analiza przestrzenna,
  • Monitoring środowiska i zrównoważony rozwój,
  • Gospodarka morska,
  • Geologia w praktyce.

Projekt ma służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Staże będą bezpośrednio związane z efektami kształcenia na prowadzonych na WOiG kierunkach studiów i będą zapewniały ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu. Są to m.in. kompetencje zgodne z Rozp. MNiSW z dn. 2.11.2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Projekt stażowy jest zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższą jakość realizowanych staży. Realizacja staży będzie odbywać się zgodnie z Zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 o nr 2014/C88/01 w sprawie ram jakości staży. W niniejszym projekcie staż definiowany jest jako ograniczona w czasie płatna praktyka zawodowa obejmująca komponent uczenia się i szkolenia, podejmowana w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego z myślą o zyskaniu większych szans na zatrudnienie oraz ułatwiająca podjęcie stałego zatrudnienia.

Wzmocnienie efektów stażu planuje się uzyskać poprzez zapewnienie, że co najmniej 30% studentów studiów stacjonarnych kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu zostanie skierowanych na staż. Realny poziom 30% będzie ustalany od danych dotyczących liczby studentów wprowadzonych do systemu POL-on (począwszy od stanu na dzień 30 października 2017 r., a następnie w zależności od potrzeb – wg stanu na dzień 1 marca 2018 r. i analogicznie w kolejnych latach).

Projekt zakłada kierowanie na staż także absolwentów, rozumianych jako studenci, którzy w trakcie trwania projektu ukończyli kształcenie i będą kierowani na staż właśnie po ukończeniu nauki. Umowy stażowe powinny być jednak zawarte jeszcze w trakcie trwania kształcenia przez przyszłego stażystę.

Wnioskodawcami mogą być wyłącznie osoby, które należą do grupy docelowej projektu tj. studenci WOiG (w wieku od 18 do 35 lat) jednego z czterech semestrów studiów II stopnia kierunków oceanografia, geografia, gospodarka przestrzenna lub dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia kierunek geologia oraz spełniający inne kryteria dostępu opisane w pkt III.1 regulaminu.

Celem programu stażowego jest zapewnienie realizacji każdego pojedynczego stażu w wymiarze minimalnym, gwarantującym pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu. W związku z tym minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu. Dopuszczalna jest realizacja stażu w większym łącznym wymiarze godzinowym, jednakże przy zachowaniu wymiaru co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu oraz po wcześniejszym uzyskaniu zgody ZZP.

Projekt jest zaplanowany w sposób zapewniający wszystkim uczestnikom projektu uzyskanie porównywalnego wsparcia, co pozwoli na maksymalnie efektywne wypełnianie celów Osi III.

Wydatki w projekcie zostały ograniczone wyłącznie do finansowania działań bezpośrednio dotyczących odbywania przez studentów staży (wynagrodzenie stażowe), kosztów dojazdów, zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania), kosztów ubezpieczenia, kosztów materiałów zużywalnych (niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (bez środków trwałych), kosztów wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy oraz kosztów pośrednich.

Wskazane powyżej kategorie kosztów są katalogiem zamkniętym, w związku z czym nie jest możliwe realizowanie w projekcie jakichkolwiek wydatków wykraczających poza tenże katalog.

Wszelkie wydatki w projekcie skutkują tworzeniem wartości dodanej w sferze wsparcia studentów – w tym wypadku w zakresie staży jako praktycznych elementów kształcenia. Zakres projektu nie obejmuje staży, których organizacja wynika ze ścieżki kształcenia na danym kierunku – staże w projekcie muszą być elementem nowym, odrębnym od już istniejących.

logotypy unijne