fbpx Rekrutacja na staże 2018 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rekrutacja na staże 2018

Rekrutacja na staże 2018

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 kwietnia 2019 roku, 12:29

Wyniki Rekrutacji na staże w 2018 roku!

Szanowni Państwo,

dziękujemy za ogromne zainteresowanie programem stażowym. Zostało złożonych 110 wniosków o dofinansowanie stażu.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że aż  83 studentów otrzyma dofinansowanie stażu krajowego i aż 13 studentów wyjedzie na staż zagraniczny w ramach projektu w tym roku.

Niestety studenci kierunku Geografia drugiego roku oraz studenci kierunku Gospodarka przestrzenna drugiego roku nie zostali włączeni do projektu ze względu na zbyt małą ilość zgłoszonych wniosków.

Projekt zakłada, że co najmniej 30% studentów danego rocznika na danym kierunku zostanie skierowanych na staż. Wśród Geografów (drugi rok studiów) wnioski złożyło jedynie 13,6% studentów, a wśród studentów gospodarki przestrzennej (drugi rok) jedynie 18,18%.

Wszystkim studentom, którzy zostali włączeni do projektu serdecznie gratulujemy.

Pozostajemy w kontakcie!

Ogłoszenie o REKRUTACJI
(nabór I)

na staże zawodowe krajowe i zagraniczne w ramach projektu

NoZ na Staż 2.0 - program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi

nr POWR.03.01.00-00-S183/17

Zespół Zarządzający Projektem zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie stażu zawodowego!

Na rok 2018 przewidziano 83 miejsca stażowe w podziale na zakresy:

Zakresy staży

Liczba miejsc

zakres GIS I ANALIZA PRZESTRZENNA – dla studentów studiów II stopnia kierunków: oceanografia, geografia i gospodarka przestrzenna

20

zakres MONITORING ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – dla studentów studiów II stopnia kierunków: oceanografia, geografia, gospodarka przestrzenna oraz studiów I stopnia kierunku geologia

23
w tym 9 staży zagranicznych

zakres GOSPODARKA MORSKA – dla studentów studiów II stopnia kierunków: oceanografia, geografia, gospodarka przestrzenna oraz studiów I stopnia kierunku geologia

23

zakres GEOLOGIA W PRAKTYCE – dla studentów studiów I stopnia kierunku geologia

17

Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin rekrutacji na realizację wysokiej jakości programów stażowych wraz z załącznikami opublikowany na stronie internetowej projektu. Regulamin dostarcza wnioskodawcom informacji niezbędnych i przydatnych dla właściwego przygotowania wniosku o dofinansowanie stażu, a następnie jego złożenia do oceny w ramach rekrutacji.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami:

od 23.04.2018 r. do 27.04.2018 r.

oraz

od 7.05.2018 r. do 11.05.2018 r.

WYJAŚNIENIE dot. terminu składania wniosków wraz z załącznikami
Wnioski można składać od 23.04.2018 r. do 11.05.2018 r. (włącznie) z przerwą podczas tzw. „długiego weekendu majowego” od 28.04.2018 r. do 6.05.2018 r. ze względu na sezon urlopowy.

Rekrutacja realizowana będzie jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jej  przeprowadzania oraz do list wniosków wybranych do dofinansowania.

Rekrutacja będzie odbywać się w sposób ciągły począwszy od dnia 23.04.2018 r. Poszczególne terminy kolejnych naborów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu.

Staże zawodowe mogą być realizowane w przedsiębiorstwach prywatnych lub państwowych, jednostkach naukowych i na uczelniach.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

  • Osobiście do 
    • Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pokój 209
    • Dziekanatu obsługującego kierunki: Oceanografia, Geologia, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pokój 204 i 206 (od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach 8:30 – 13:30)
    • Dziekanatu obsługującego kierunki: Geografia i Gospodarka przestrzenna, Kampus w Oliwie, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B 301 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 13:30)
  • przesyłką kurierską (wiążąca jest data wpływu wniosku do kancelarii WOiG),
  • pocztą (wiążąca jest data wpływu wniosku do kancelarii WOiG).

Wniosek może być dowolnie spięty w jedną całość, w dowolnym opakowaniu (koperta, teczka etc.) z dopiskiem „NoZ na Staż 2.0”.

Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących rekrutacji i projektu udziela ZZP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: noznastaz@ug.edu.pl.

W trakcie trwania projektu ZZP opublikuje na stronie internetowej projektu FAQ zawierający wiążące wnioskodawców  i stażystów odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące kwestii najczęściej przez nich poruszanych.

ZZP zorganizuje także spotkania z potencjalnymi wnioskodawcami, na których przedstawione zostaną założenia i warunki rekrutacji i realizacji staży. O terminie i zasadach uczestnictwa w spotkaniu ZZP poinformuje na stronie internetowej projektu.

UWAGA! Staże mogą odbywać także absolwenci ww. kierunków, jeśli podpiszą umowę o staż z jednostką przyjmującą przed dniem obrony pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) i odbędą staż w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Planowany termin kolejnej rekrutacji na staże zawodowe: CZERWIEC 2018

POWODZENIA!

Zespół Zarządzający Projektem

logotypy unijne