fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2016 - 2018 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Program studiów - cykl kształcenia 2016 - 2018

Program studiów - cykl kształcenia 2016 - 2018

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 lutego 2017 roku, 7:28

Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku GEOGRAFIA (FIZYCZNA)
 – cykl kształcenia 2016-2018

I ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1

Filozofia przyrody/

Nature philosophy
15 15 - - 1 - ZO

Europa Bałtycka/

Baltic Europe
30 30 - - 2 - E

Fizyczne podstawy systemu

przyrodniczego Ziemi/

Earth system's phisical basics
30 30 - - 2 - E

Geochemia środowiska/

Environmental geochemistry
15 15 - - 1 - E

Źródła danych przestrzennych/

Spatial data sources
15 15 - - 2 - ZO

Zasady organizacji sieci pomiarowych/

Rules of construction of measurement network
15 15 - - 2 - ZO

Metody badań terenowych i laboratoryjnych I/

Methods of field and laboratory research I
30 30 - - 2 - E

Pracownia metod badawczych/

Workshop of research methods
30 - 30* - - 2 ZO
Język obcy/ Foreign language 15 - - 15 - 1 ZO

Pracownia magisterska/

MSc workshop (physical geography)
30 - 30* - - 3 ZO

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)/

MSc seminar - physical geography
30 - 30* - - 9 ZO

Metody badań terenowych i laboratoryjnych II /

Methods of field and laboratory research II
30 - 30* - - 2 ZO
Wychowanie fizyczne/ Physical education 20 - - 20 - 1 Z

Bezpieczeństwo i higiena pracy/

Security and hygiene rules
4 4 - - - - Z

Szkolenie biblioteczne/

Libruary training
- - - - - -  
Razem semestr 1 309 154 120 35 30  
SEMESTR LETNI 2
Język obcy/Foreign language 15 - - 15 - 1 ZO/EK
Wykład ogólnouczelniany 30 30 - - 2 - ZO

Pracownia magisterska/

MSc workshop (physical geography)
30 - 30* - - 3 ZO

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)/

MSc seminar - physical geography
30 - 30* - - 10 ZO

Metody badań terenowych i laboratoryjnych II /

Methods of field and laboratory research II
30 - 30* - - 2 ZO

Geografia regionalna Pomorza/

Regional geography of Pomerania
30 30 - - 2 - E

Podstawy sedymentologii/

Principles of sedimentology
15 15 - - 1 - E

Wnioskowanie statystyczne/

Inferential statistics
30 15 - 15 1 1 E

Wizualizacja wyników badań/

Presentation of research results
15 - 15* - - 2 ZO

Zastosowania GIS w geografii fizycznej/

Application of GIS in physical geography
15 - 15** - - 1 ZO

Moduł do wyboru I (do wyboru 1 z oferowanych 5)/

Selection module I (one out of the fife offered)
30 - 30* - - 2 ZO

Moduł do wyboru I (do wyboru 1 z oferowanych 5)/

Selection module I (one out of the fife offered)
30 - 30* - - 2 ZO
Razem semestr 2 300 90 180 30 30  

Moduły do wyboru I/

Selection module I
 

I.1. Modelowanie procesów klimatycznych/

Modeling of climatic processes
30 - 30 - - 2  

I.1.1. Podstawy klimatologii synoptycznej/

Principles of synoptic climatology
15 - 15* - - 1 ZO

I.1.2. Modelowanie klimatu/

Climate modeling
15 - 15* - - 1 ZO

I.2. Procesy hydrologiczne/

Hydrological processes
30 - 30 - - 2  

I.2.1. Hydrometeorologia/

Hydrometeorology
15 - 15* - - 1 ZO

I.2.2. Hydrologia dynamiczna/

Dynamic hydrology
15 - 15* - - 1 ZO

I.3. Środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego/

Environmental determinants of spatial management
30 - 30 - - 2  

I.3.1. Analiza i interpretacja danych środowiskowych w planowaniu przestrzennym/

Analysis and interpretation of environmental data in physical planning
15 - 15* - - 1 ZO

I.3.2. Ekofizjografia planistyczna/

Planning ecophysiography
15 - 15* - - 1 ZO

I.4. Procesy geomorfologiczne/

Geomorphological processes
30 - 30 - - 2  

I.4.1. Datowanie osadów i procesów przyrodniczych/

Dating of sediments and environmental processes
15 - 15* - - 1 ZO

I.4.2. Procesy geomorfologiczne w wybranych środowiskach sedymentacyjnych/

Geomorphological processes in selected sedimentary environments
15 - 15* - - 1 ZO

I.5. Ekosystemy jeziorne/

Lake ecosystems
30 - 30* - - 2  

I.5.1. Metody analiz limnologicznych/

Methods of limnological analyzis
15 - 15* - - 1 ZO

I.5.2. Rekultywacja jezior/

Recultivation of lakes
15 - 15* - - 1 ZO

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3

Globalne problemy środowiska przyrodniczego/

Global issues of natural environment
30 30 - - 2 - E

Metodologia badań geograficznych/

Methodology of geography
15 15 - - 1 - E
Hydrogeologia/ Hydrogeology 15 15 - - 1 - ZO

Gospodarka wodna/

Water management
30 15 - 15 1 1 E

Zagrożenia i ochrona atmosfery, hydrosfery i litosfery/

Threats and protection of atmosphere, hydrosphere and litosphere
30 30 - - 2 - E

Monitoring środowiska/

Environmental monitoring
20 20 - - 2 - ZO

Oceny oddziaływania na środowisko/

Environmental impact evaluation
30 15 - 15 1 1 E

Zastosowania GIS w geografii fizycznej/

Application of GIS in physical geography
15 - 15** - - 2 ZO

Moduł do wyboru II (do wyboru 1 z 3 oferowanych)/

Selection module II (one out of the three offered)
45 45 - - 3 - ZO

Moduł do wyboru II (do wyboru 1 z 3 oferowanych)/

Selection module II (one out of the three offered)
45 45 - - 3 - ZO

Pracownia magisterska/

MSc workshop (physical geography)
30 - 30* - - 5 ZO

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)/

MSc seminar - physical geography
30 - 30* - - 5 ZO
Razem semestr 3 335 230 75 30 30  

Moduły do wyboru II/

Selection module II
             

II.1. System przyrodniczy pojezierzy i pobrzeży/

The natural system of lakelands and coastlands
45 45 - - 3 -  

II.1.1. Klimatologia regionalna/

Regional climatology
15 15 - - 1 - ZO

II.1.2. Systemy rzeczno-jeziorne/

The river-lake systems
15 15 - - 1 - ZO

II.1.3. Geomorfologia obszarów pojeziernych/

Geomorphology of glacigenic lake districts
15 15 - - 1 - ZO

II.2. Przemiany środowiska przyrodniczego Ziemi/

Transformation of the natural environment of the Earth
45 45 - - 3 -  

II.2.1. Regionalne aspekty zmian klimatu/

Regional aspects of cli mate change
15 15 - - 1   ZO

II.2.2. Jeziora a zmiany środowiska/

Lakes and environmental change
15 15 - - 1 - ZO

II.2.3. Naturalne i antropogeniczne przemiany ekosystemów wodnych/

Natural and anthropogenic changes of aquatic ecosystems
15 15 - - 1 - ZO

II.3. Waloryzacja środowiska dla potrzeb rozwoju zrównoważonego/

Valorization of the environment for sustainable development
45 45 - - 3 -  

II.3.1. Klimatyczne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego/

Climatic conditions of spatial management
15 15 - - 1 - ZO

II.3.2. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego/

Environmental principles of physical planning
15 15 - - 1 - ZO

II.3.3. Ekohydrologia i zagospodarowanie wód/

Ecohydrology and water managment
15 15 - - 1 - ZO
SEMESTR LETNI 4

Pracownia magisterska/

MSc workshop (physical geography)
30 - 30* - - 7 ZO

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)/

MSc seminar - physical geography
30 - 30* - - 15 ZO

Globalne problemy społeczno-gospodarczo-polityczne/

Global social, economic and political issues
30 30 - - 2 - E

Ochrona przyrody i krajobrazu/

Protection of nature and lanscape
15 15 - - 1 - E

Zasady polityki ekologicznej i ekorozwoju/

Principles of environmental policy and sustainable development
10 10 - - 1 - E

Odnawialne źródła energii/

Renewable energy resources
10 10 - - 1 - ZO

Zastosowania GIS w geografii fizycznej/

Application of GIS in physical geography
15 - 15** - - 3 ZO
Razem semestr 4 140 65 75 - 30  

* seminarium lub ćwiczenia laboratoryjne 8-12 osób

** ćwiczenia laboratoryjne 15-20 osób lub ćwiczenia terenowe 15-50 osób

Kolorem czerwonym zaznaczono przedmioty wspólne dla geografii fizycznej i dla geografii społeczno-ekonomicznej

 

E – przedmiot kończy się egzaminem

EK – lektorat kończy się egzaminem

ZO – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Z – przedmiot kończy się zaliczeniem

Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku GEOGRAFIA (SPOŁECZNO-EKONOMICZNA)
 – cykl kształcenia 2016-2018

 

I ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1

Filozofia przyrody/

Nature philosophy
15 15 - - 1 - ZO
Europa Bałtycka/ Baltic Europe 30 30 - - 2 - E

Geografia komunikacji/

Transport geography
30 15 15** - 1 1 E

Geografia ludności/

Population geography
30 15 15** - 1 1 E

Geografia miast/

Urban geography
30 15 15** - 1 1 E

Metody analizy przestrzennej/

Methods of spatial analysis
45 15 30* - 1 2 E

Metody badań społecznych/

Methods of social research
30 15 15* - 2 1 E
Język obcy/ Foreign language 15 - - 15 - 1 ZO

Pracownia magisterska/

MSc workshop (socio-economic geography)
30 - 30* - - 3 ZO

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)/

MSc seminar – socio-economic geography
30 - 30* - - 10 ZO
Wychowanie fizyczne / Physical education 20 - - 20 - 1 Z

Bezpieczeństwo i higiena pracy/

Security and hygiene rules
4 4 - - - - Z

Szkolenie biblioteczne/

Libruary training
- - - - - - -
Razem semestr 1 309 124 150 35 30  
SEMESTR LETNI 2
Język obcy 15 - - 15 - 1 ZO/EK
Wykład ogólnouczelniany 30 30 - - 2 - ZO

Pracownia magisterska/

MSc workshop (socio-economic geography)
30 - 30* - - 3 ZO

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)/

MSc seminar – socio-economic geography
30 - 30* - - 7 ZO

Metody badań terenowych/

Methods of field research
30 - 30* - - 2 ZO

Geografia regionalna Pomorza/

Regional geography of Pomerania
30 30 - - 2 - E

Geografia ekonomiczna morza/

Marine economic geography
30 15 15 ** - 1 1 E

Geografia gospodarcza/

Economic geography
30 15 - 15 1 1 ZO

Geografia medyczna/

Medical geography
15 15 - - 1 - ZO

Geografia usług/

Geography of services
30 15 - 15 1 1 ZO

Lokalne rynki pracy/

Local labour markets
15 15 - - 1 - ZO

Problemy współpracy trans granicznej/

Problems of cross-border cooperation
15 15 - - 1 - ZO

Zastosowanie GIS w geografii społeczno-ekonomicznej/

Application of GIS in socio-economic geography
15 - 15 ** - - 1 ZO
Moduł do wyboru I (do wyboru 1 z 2 oferowanych) 30 30 - - 3 - ZO
Razem semestr 2 345 180 120 45 30  

Moduły do wyboru I (wybór 1 z 2 oferowanych)/

Selection module I (one out of the two offered)
             

I.1. Demograficzno-społeczne uwarunkowania rozwoju miast i regionów/

Socio-demographic determinants of the development of cities and regions
30 30     3    

I.1.1. Historyczny i współczesny wymiar migracji/

Historical and contemporary dimentions of migrations
10 10 - - 1 - ZO

I.1.2. Geografia społeczno-gospodarcza Rosji/

Socio-economic geography of Russia
10 10 - - 1 - ZO

I.1.3. Demograficzne problemy Pomorza/

Demographic issues of Pomerania region
10 10 - - 1 - ZO

I.2. Dziedzictwo historyczno-kulturowe miast/

Historical and cultural heritage of cities
30 30     3    

I.2.1. Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego/

Strategic planning of regional and local development
10 10 - - 1 - ZO

I.2.2. Współczesne przekształcenia miast portowych/

Port cities transformation
10 10 - - 1 - ZO

I.2.3. Kulturowe oblicza miast/

Culture of cities
10 10 - - 1 - ZO

II ROK

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3

Globalne problemy środowiska przyrodniczego/

Global issues of natural environment
30 30 - - 2 - E

Metodologia badań geograficznych/

Methodology of geography
15 15 - - 1 - E

Geografia kultury/

Geography of culture
30 15 15** - 1 1 E

Geografia turystyki/

Geography of tourism
30 15 15* - 1 1 E

Społeczno-gospodarcze problemy obszarów zurbanizowanych/

Socio-economic problems of urban regions
30 15 15* - 1 1 E

Zastosowanie GIS w geografii społeczno-ekonomicznej/

Application of GIS in socio-economic geography
15 - 15** - - 3 ZO

Pracownia magisterska/

MSc workshop (socio-economic geography)
30 - 30* - - 8 ZO

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)/

MSc seminar – socio-economic geography
30 - 30* - - 10 ZO
Razem semestr 3 210 90 120   30  
SEMESTR LETNI 4

Zastosowanie GIS w geografii społeczno-ekonomicznej/

Application of GIS in socio-economic geography
15 - 15** - - 3 ZO

Pracownia magisterska/

MSc workshop (socio-economic geography)
30 - 30* - - 6 ZO

Seminarium magisterskie (przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego)/

MSc seminar – socio-economic geography
30 - 30* - - 10 ZO

Metody badań terenowych/

Methods of field research
30 - 30* - - 2 ZO

Globalne problemy społeczno-gospodarczo-polityczne/

Global social, economic and political issues
30 30 - - 2 - E

Geografia religii/

Geography of the religion
30 15 - 15 1 1 E

Konkurencyjność regionów/

Regional competitiveness
30 15 15** - 1 1 E

Moduł do wyboru II (wybór 1 z 2 oferowanych)/

Selection module I (one out of the two offered)
30 30     3   ZO
Razem semestr 4 225 90 120 15 30  
Moduły do wyboru II (wybór 1 z 2 oferowanych)              

II.1. Współczesne procesy urbanizacji/

Contemporary processes of urbanization
30 30     3    

II.1.1. Procesy metropolizacji/

Processes of metropolisation
10 10 - - 1 - ZO

II.1.2. System środowiska życia człowieka/

The system of human living environment
10 10 - - 1 - ZO

II.1.3. Współczesne problemy urbanistyki/

Contemporary problems of urban planning
10 10 - - 1 - ZO

II.2. Społeczno-gospodarcze aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego/

Socio-economic aspects of local and regional development
30 30     3    

II.2.1. Turystyka miejska/

Urban tourism
10 10 - - 1 - ZO

II.2.2. Turystyka w regionach transgranicznych/

Tourism in cross-border regions
10 10 - - 1 - ZO

II.2.3. Krajoznawcze znaczenie regionu/

Tourist meaning of regions
10 10 - - 1 - ZO

* seminarium lub ćwiczenia laboratoryjne 8-12 osób

** ćwiczenia laboratoryjne 15-20 osób lub ćwiczenia terenowe 15-50 osób

Kolorem czerwonym zaznaczono przedmioty wspólne dla geografii fizycznej i dla geografii społeczno-ekonomicznej

 

E – przedmiot kończy się egzaminem

EK – lektorat kończy się egzaminem

ZO – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Z – przedmiot kończy się zaliczeniem

 

Moduł kształcenia nauczycielskiego uprawniający do nauczania przedmiotu Geografia w gimnazjach

oraz szkołach ponadgimnazjalnych (wg standardów kształcenia nauczycieli z dnia 17.01.2012 r.)

Przedmioty/Moduły ECTS Liczba godzin
Łącznie Wykłady Seminaria Ćwiczenia Praktyka
audytoryjne* laboratoryjne terenowe
Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 16 270 - - 255 15 - -
Praktyka pedagogiczna 9 150 - - - - - 150
Ogółem: 25 420 - - 255 15 - 150

* liczba studentów w grupie – do 25 osób

I ROK STUDIÓW

Przedmiot Forma zal. Semestr 1 Semestr 2
W Prakt. Ćwiczenia ECTS W Prakt. Ćwiczenia ECTS
Aud. Lab. Teren. Aud. Lab. Teren.
Psychologia Z - - 60 - - 3  
Pedagogika Z - - 60 - - 3
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza Z - - - - 30 2
Prawo oświatowe Z   - - 15 - - 1
Emisja głosu Z - - - 15 - 1
Podstawy dydaktyki Z - - 30 - - 2
Dydaktyka geografii Z - - 60 - - 4
Praktyka pedagogiczna-obserwowanie zajęć Z - - - - 30 1
Liczba godzin/Punktacja ECTS 300 - - 120 - 30 8 - - 105 15 30 9
150 150

II ROK

 

Przedmiot Forma zal. Semestr 3 Semestr 4
W Prakt. Ćwiczenia ECTS W Prakt. Ćwiczenia ECTS
Aud. Lab. Teren. Aud. Lab. Teren.
Praktyka pedagogiczna I (wrzesień po I roku) Z - - - - 45 3  
Dydaktyka geografii II Z - - 30 - - 2
Praktyka pedagogiczna II Z - - - - 45 3
Liczba godzin/Punktacja ECTS 120 - - 30 - 90 8 - - - - - -