fbpx Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - stacjonarne I stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - stacjonarne I stopnia

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • zdobywanie wiedzy z zakresu praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie i metod ich monitorowania, jak również kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie;
 • praktyczny profil kształcenia obejmujący zdobywanie umiejętności przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych, oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki, oceny wartości usług ekosystemów wodnych;
 • poznanie metod zarządzania kryzysowego, gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód;
 • opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu gospodarki wodnej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisku Kształcenia Językowego; jeden przedmiot przewidziany programem studiów realizowany jest w języku angielskim.
 • oprócz oferty zajęć praktycznych (zajęcia terenowe, laboratoria, warsztaty i konserwatoria) na trzecim roku studiów zaplanowano trwające 6 miesięcy praktyki zawodowe, realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką wodną; zakres praktyki zawodowej znajduje swoje odzwierciedlenie w realizowanej na semestrze szóstym pracy dyplomowej;
 • możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach prowadzonych metodą tutoringu akademickiego, jak również w mobilnościach w ramach programu MOST i ERASMUS+.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Celem kształcenia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry do pracy w:
 • jednostkach administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, urzędy wojewódzkie),
 • instytucjach zajmujących się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (m. in. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Morskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przedsiębiorstwa melioracji, laboratoria badawcze),
 • biurach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
 • biurach zarządzania kryzysowego,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 8)

konkurs świadectw dojrzałości1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,2

geografia, matematyka 7)

0,4

biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia 7)

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
 7. Dwa z pięciu przedmiotów do wyboru.
 8. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych lub matematycznych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 9 lipca
pon. – pt.: 10:00-15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 92
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 10:41