fbpx Geologia - stacjonarne I stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Geologia - stacjonarne I stopnia

Geologia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Geologia
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

 
Studia I stopnia na kierunku Geologia zapewniają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geologii. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy nowocześnie wykształconej kadry geologicznej przygotowanej do wykonywania i nadzorowania prac i robót geologicznych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki strefy brzegowej morza.
 

Studia obejmują różne formy kształcenia, tj. wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria oraz ćwiczenia terenowe. W toku studiów student odbywa praktykę zawodową w wybranej instytucji lub firmie geologicznej. Ponadto, ma możliwość udziału w wymianie zagranicznej z partnerskimi uczelniami w Europie oraz udziału w programie krajowym MOST.

Studia pozwolą na opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu problematyki geologicznej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, absolwent posiada umiejętność stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym.

ATUTY KIERUNKU

 • Atrakcyjny program studiów z naciskiem na problematykę morską umożliwiający kontynuację kształcenia na pokrewnych kierunkach przyrodniczych;
 • Wykwalifikowana kadra akademicka o wysokim poziomie wiedzy i doświadczeniu dydaktycznym;
 • Innowacyjne metody nauczania;
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik laboratoryjnych;
 • Udział w ćwiczeniach terenowych obejmujących interesujące stanowiska geologiczne w Górach Świętokrzyskich, Sudetach, Pojezierzu Kaszubskim i w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego;
 • Możliwość udziału w badaniach naukowych realizowanych z wykorzystaniem statku badawczego r/v Oceanograf oraz w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Przedsiębiorstwa i firmy świadczące usługi geologiczne;
 • Instytucje naukowo-badawcze;
 • Administracja państwowa i samorządowa, w tym wydziały budownictwa, ekologii i ochrony środowiska, gospodarki zasobami środowiska.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 7)

konkurs świadectw dojrzałości1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,2

matematyka

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

0,5

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
 7. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych lub matematycznych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23