fbpx Hydrografia morska studia inżynierskie - stacjonarne I stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Hydrografia morska studia inżynierskie - stacjonarne I stopnia

Hydrografia morska studia inżynierskie

Studia
stacjonarneI stopnia
hydrografia_morska
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej, ukierunkowane są na kształcenie specjalistów dla potrzeb szeroko pojętej gospodarki morskiej.
 • Absolwent uzyska w trakcie trwania studiów bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i zdobędzie umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy hydrografa. Otrzyma pełne wykształcenie oparte na podstawach nauk ogólnych, technicznych, ścisłych i przyrodniczych niezbędne do podjęcia pracy na morzu i w pomiarach związanych z szeroko rozumianymi badaniami morza oraz wód śródlądowych.
 • Program studiów na kierunku hydrografia morska uwzględnia ponadto w całości ramowy program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii B, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, w związku z czym, absolwent kierunku, po odbyciu określonej przepisami praktyki, spełni wymogi uprawniające do ubiegania się o dyplom hydrografa morskiego kategorii B.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy na morzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych. Absolwent kierunku odbywa studia uznane na poziomie operacyjnym i posiada odpowiednie kwalifikacje. Program studiów uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego - po zdaniu egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz po odbyciu praktyki pływania zdobędzie uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej.
 • Zgodnie ze standardami współczesnego rynku pracy absolwenci będą posiadali umiejętność wykorzystania techniki komputerowej i posługiwania się językiem angielskim w typowych sytuacjach zawodowych.

Studia na kierunku Hydrografia morska przygotowują absolwentów do pracy w następujących obszarach działalności:

 • hydrografii morskiej,
 • hydrografii śródlądowej,
 • nawigacji morskiej,
 • administracji portowej i terenowej,
 • planowaniu przestrzennym i urbanistyce,
 • produkcyjnej, w zakresie tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej.

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii

we współpracy z Wydziałem Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej

studia 7-semestralne, inżynierskie

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,2

matematyka

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 36

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 11

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 lipca
pon. - pt.: 10:00 - 15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 46, sala wystawowa
81-378 Gdynia
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 66 66, +48 58 523 66 34
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 września
pon. - pt.: 10:00 - 15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 46, sala wystawowa
81-378 Gdynia
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 66 66
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14 września 2023 roku, 10:14